آموزش وفرهنگ سازی ترافیک با آموزه های دینی واجتماعی برای شهروندان فهیم ساروی در اولویت فعالیتهای فرهنگی سازمان مدیریت ومهندسی شبکه حمل ونقل شهرداری ساری

اقتدار پرس/روابط عمومی وامور فرهنگی سازمان مدیریت ومهندسی شبکه حمل ونقل شهرداری ساری حسب تاکیدات مهندس فرزانه سرپرست محترم شهرداری وتوجه ویژه دکتر گوران

Read more