مدیریت یک شهر باکیست !؟ به قلم امید رمضان نژاد

image

بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسایی های اجتماعی، نظارت بر حسن اجرای  طرح های مصوب در امور شهری، همکاری با مسئولین اجرایی و نهادها و سازمان های مملکتی در زمینه های مختلف اجتماعی، برنامه ریزی در خصوص مشارکت و تشویق مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی و … و نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی های نقدی، جنسی و اموال شهرداری از دیگر وظایف مهم شوراست که در قانون اساسی بدان اشاره گردیده است.تمامی موارد ذکر شده حکایت از نقش برجسته ی این نهاد مردمی در برنامه ریزی و نظارت بر امور شهری است و هرچه شورایی متشکل از افراد خبره، باتجربه و کارشناس داشته باشیم مسلماً شهری توسعه یافته و آباد نیز خواهیم داشت.اما همه ی این برنامه ریزی ها نیازمند انتخاب مجریی توانمند برای تحقق این اهداف است که شوراها بر طبق اختیارات قانونی خود این وظیفه ی خطیر را بر عهده ی فردی به نام شهردار قرار می دهند.در واقع شهردار و شورای اسلامی شهر دو بازوی توانمند در عرصه ی توسعه و مدیریت شهری هستند که   وظیفه ی اصلی را در اداره ی امور شهری بر عهده دارند و البته حتماً با سیاست گذاری ها و هدایت های استانداران و فرمانداران محترم هماهنگ و همراه خواهند بود.در این بین بر اساس قوانین و عرف، شهرداران از مسئولیت مهم تر و سنگین تری به عنوان پیش قراولان عرصه ی خدمت رسانی و بازیگران اول نقش مدیریت شهری در شهرها بر خوردار خواهند بود که حفظ استقلال و حریم آنها در چارچوب قوانین، موجبات شکوفایی هرچه بیشتر شهرها و در نهایت جامعه را در پی خواهد داشت.با توجه به مسائل مطرح شده شورا و شهردار قدرتمند موجبات تعالی و توسعه ی شهرها را فراهم می آورند که متأسفانه امروزه تشکیل جلسات فرسایشی با موضوعات تکراری ، سیاست زدگی و اولویت اقدامات سیاسی بجای غنیمت شمردن فرصت خدمت رسانی، عدم برنامه ریزی و ارائه طرح های مناسب، دخالت در امور جزیی و پرسنلی مربوط به شهرداری بجای نظارت صحیح بر عملکرد شهرداری ها، دخالت در عزل و نصب های پرسنل شهرداری و … از جمله آسیب هایی است که شوراهای شهرها را تهدید نموده و موجبات موازی کاری بجای هم پوشانی درشهرداریهامگردد.امیداستشهرداریهاوشوراها با الگو قرار دادن منویات مقام معظم رهبری از این فرصت بدست آمده در عرصه ی خدمت رسانی به شهروندان نهایت بهره برداری را برده و ضمن رعایت حریم یکدیگر در چارچوب قوانین موجود، پرهیز از دخالت های نابجا، عدم موازی کاری و حفظ حریم و استقلال شهرداران و اعضای محترم شوراها به توسعه ی همه جانبه ی شهرها و نقش آفرینی هرچه بیشتر در عرصه ی ملی بپردازند.

مطالب مرتبط