محمدی کیادهی عضوشورای شهر ساری:اتفاق خاصی که نیافتاده بلکه جلوی تخریب گرفته شده

اقتدارپرس/حاج محمدحسن محمدی کیادهی عضومحترم شورای شهرواز همسایگان امامزاده گان واجب التعظیم امامزاده یحیی وسیدزین العابدین که اتفاقی درنزدیکی همین مکان ایشان رادیدیم ونظرشان رادرباره این توسعه وتعمیرات پرسیدیم

image

محمدی کیادهی گفت هیچ اتفاق خاصی نیافتاده بلکه آنچه دیده میشود توسعه دادن حسینه میباشد که خیلی کوچک بوده مردم درمضیقه بودند درسرما وگرما
دیده ها حکایت از این دارد این مکان قبلا بوده وفقط دیوار جای نرده اضافه میشود
کیادهی درادامه بیان داشت که شخصیت هایی که دراین مکان دفن هستند یا از خادمین سیدالشهدا بودند مثل مرحوم حسینیان ویا علمای بزرگی مانند آیت الله سعادت و آیت الله صالحی ،آیت الله تائبی انسانهای بزرگی بودند و خود کمتراز این امامزاده نبودند چون همگی صاحب شجره نامه ومنتصب به ائمه هستند
درپایان باید بگویم مکان این حسینیه با نظرکارشناسان اداره اوقاف ومیراث درحال توسعه ومرمت بوده وهیچ آسیبی به امامزاده زین العابدین زده که نشد بلکه سبب جلویگیری از تخریب است

مطالب مرتبط