مدعیان فرهنگی؛مروجان بی ادبی شاید برخی هافکر میکنند بابا بزرگ شهرهستند

به گزارش ساروی نیوز/حاج شعبان وفایی نژاد فعال فرهنگی

image

سخن بنده خطاب به افرادی است که به برکت نهضت بزرگ انقلاب اسلامی از امکانات واعتبارات نظام اسلامی،صاحب قلم وتاسیسات شده اند ولکن حرمت داری نمیکنند ونمیفهمند که دربحث علما وروحانیون چگونه باید ورود پیدا کرده واظهار نظر کنند!!
البته همین افراد درباطن خود حتی اعتقادی به اعتقادات دینی هم ندارند وهرچند صباحی جهت فریب افکار عمومی دم ازطرفداری ازدین ومذهب ومراجع می زنند اما درباطن تفکرسیاه وتخریبی علیه دین دارند واین درحالی است که هیج فردی فارغ ازجایگاه ومسئولیت این حق را نمی تواند برای خودمحفوظ بدارند وبه ساحت مقدس روحانیون وعلما بی ادبی کند شاید آنها مقصر نباشند که چنین گستاخانه وبی ادبانه دربحث لباس روحانیت مورد هتک حرمت قرارمی گیرند لازم است حضرت آیت الله طبرسی نماینده رهبری به عنوان مرچمدار روحانیت وعلما برخوردی درخور شان با اینگونه افرادنماید تادیگر کسی به خود این اجازه راندهد که به لباس روحانیت چنین جسارتی کند وبی ادبانه قلم بزند برخی ها فکر میکنند که آنچه که خود برزبان می آورند حرف دل مردم است  اگر امامزاده یحیی یامقبره زین العابدین بازسازی وجزء اماکن مقدسه شد باید قبل از توسعه یا تعمیرات ،آیا باید از او اجازه نی گرفتند
چرا وی خود را کلیددار شهر میداند اگر حرفی دارد درهمین شهر متولی امور وجود دارد ونی تواند درعین متانت وادب دیدگاه خود را دربحث اماکن دینی ومذهبی بیان کند شاید برخی ها فکر میکنند بابا بزرگ شهر هستند وهمه باید از آنها اجازه بگیرند
آنچه مایه ننگ وتاسف است بی ادبی برخی ها به جایگاه علما وسکوت مطلق علما دربرابر آنهاست

You May Also Like