تقلید داعشی ها از نظامیان انگلیس


العالم/ نشریۀ گاردین فاش کرد که طبق مستندات ارائه شده توسط افسر سابق ارتش انگلیس، نیروهای این کشور که سال ۲۰۰۳ در اشغال عراق شرکت داشتند؛ شهروندان را وادار به عبور از نهرها می کردند که همین باعث غرق و کشته شدن تعدادی از آنها شد.  افسر سابق تیپ ایرلندی ارتش انگلیس، می گوید افسران ارشد ارتش از این اقدام سربازان که بعد از فروپاشی رژیم صدام به صورت منظم و روتین انجام می شد باخبر بودند. این نشریه خاطرنشان می کند که یک گواهی مکتوب از سوی افسر انگلیسی به کمیتۀ تحقیق دربارۀ قربانیان جنگ عراق ارائه شده که جدا از گزارش کمیتۀ چیلکوت دربارۀ مشارکت انگلیس در جنگ علیه عراق است. چیلکوت یک کمیتۀ پارلمانی است که گزارش نهایی آن قرار است به زودی منتشر شود. گاردین به نقل از افسر انگلیسی می نویسد که این عملیات برای همه شناخته شده بود و به صورت گسترده علیه کسانی که به غارت املاک دیگران مظنون بودند به کار گرفته می شد و این افراد یا در رودخانه ها انداخته می شدند یا به اجبار بدون کفش به مدت طولانی روی زمین داغ و زیر آفتاب نگه داشته می شدند. بر اساس نوشتۀ گاردین خانوادۀ احمد جبار علی ۱۸ ساله و سعید شبرم ضمن طرح شکایت علیه دولت انگلیس، غرامت ناشی از غرق عمدی آن دو، در دو حادثۀ جداگانه در سال ۲۰۰۳ در استان بصره را مطالبه کرده اند.     

مطالب مرتبط