مرد ۵۸ساله:آقای قاضی!زنم را نمی خواهم ؛برایش خانه می خرم ،پول جهیزیه دخترانم را هم نقد می دهم ؛خلاصم کنید 

اقتدارپرس/ روزنامه ایران گزارش دادگاهی را که مرد ۵۸ساله بی توجه به التماسهای دو دختر۲۰و۲۲ساله خود به طلاق همسرش اصرار می ورزد منتشر کرده

ادامه