گاز آستانه مبارکه تکیه پهنه کلا بخاطر بدهی قطع شد


اقتدار پرس /شنیده ها حاکی از قعطی گاز در استانه مبارکه تکیه پهنه کلاست حال مدیرکل محترم اوقاف وامور خیریه ومدیر عامل گاز مازندران کدام باید پاسخگو باشند و مسافرین وزائران این مکان مقدس چه باید بکنند منتظر پاسخ مسئولین گاز واوقاف هستیم .این اولین واخرین مشکل این آستانه نیست نداشتن راه دسترسی درست در ایام پیک زائران ومجاوران این استانه را آزار میدهد لطفا پاسخ دهید 

مطالب مرتبط