پست اینستاگرامی پدرام کلانتری فعال سیاسی اجتماعی مردم عاشق اسلام اصیل هستند نه اسلام نمایشی

 


اگر این مردم عجول نباشند امروز بدرستی #قضاوت میکنند و فردا در انتخابات #محاکمه میکنند خواص دنیا طلبی را که یک روز در  #کنارت هستند یک روز دیگر #مقابلت… و آنان که ندای #اتحاد سر میدهند ولی بذر #نفاق در عمق قلب ها کاشته اند … آنان که ادعای #آزادگی داشتند ولی در راه #قدرت ناپایدار آن را  به  بهانه ی نتایج در حراج گذاشته اند … براستی آیا آنان ندانستند که #قالی به جرم رنگارنگی در زیر پا قرار گرفت است؟  آیا آنان ندانستن #مقبولیت در دستان زنان و مردان غیور و سالم است نه صاحبان بنگاه های تزویر و ریا؟

مردم عاشق اسلام اصیل هستند نه  اسلام نمایشی ابوسفیانی  مردم عاشق خادم هستند نه خائن به اعتماد …حتی اگر  #شهریار شهرت باشی بدان با تزویر نه مشروعیت داری نه مقبولیت

ما مکلف به تکلیف هستیم نه نتیجه

#پدرام_رضایی_کلانتری

مطالب مرتبط