محله گاومیش آباد کجاست؟

محله گاومیش آباد کجاست؟

اقتدارپرس/گاومیش آباد محله ای در جنوب شرقی حاشیه شهر اهواز است و یکی از سرگرمی‌های کودکان این منطقه در روزهای داغ تابستان با دمای حدود ۵۰ درجه بازی و شنا با گاومیش ها در کنار رودخانه کارون است. یکی از الزامات زیست محیطی گاومیش ها، زندگی در کنار آب است. اکثر مردم این منطقه محروم از طریق پرورش گاومیش امرار معاش می‌کنند.

محله گاومیش آباد کجاست؟
محله گاومیش آباد کجاست؟
محله گاومیش آباد کجاست؟
محله گاومیش آباد کجاست؟
محله گاومیش آباد کجاست؟
محله گاومیش آباد کجاست؟
محله گاومیش آباد کجاست؟
محله گاومیش آباد کجاست؟
محله گاومیش آباد کجاست؟

محله گاومیش آباد کجاست؟

مطالب مرتبط