استاد تغییر چهره در زمان ساواک


اقتدارپرس/ شهید سید علی اندرزگو استاد تغییر چهره بود و طی چهارده سال زندگی مخفی، ساواک را حیران و سرگشته کرده بود! وی از نامهای مستعار، گذرنامه‌های متعدد و ۲۴ شناسنامه استفاده ‌کرد!

مطالب مرتبط