ابنیه/ تنهامسجدغیر متقارن دنیا


اقتدارپرس/ مسجد امام، تنها مسجد در دنیاست که در تمام اجزایش هیچ‌گونه تقارن و همانندی به چشم نمی‌خورد؛این مسجد در ضلع جنوبی میدان نقش جهان اصفهان واقع است و در زمان صفویان، برای اقامه نماز جمعه توسط شاه، درباریان و مردم عامه ساخته شد.

اگر در ورودی را با دقت نگاه کنید، پی می‌برید؛ برعکس دیگر مساجد تقارنی در آن نیست؛ علاوه بر زیباتر شدن آن، دو نوع نظر درباره آن وجود دارد؛ نظر اول این است که چون خداوند یکی است و بی‌همتاست و دیگر اینکه نمادی از آغاز زندگی که از یک گلدان شروع می‌شود و در طرف دیگر پایان زندگی و مرگ آدمی ‌است؛ حتی سکوهای مقابل مسجد هم با یکدیگر متفاوتند و زمانی که قدم به صحن مسجد می‌گذاریم، باز هم این عدم تقارن و یکسانی در همه جا مشهود است. روی در ورودی مسجد، جای سه گلوله است که گفته می‌شود، در زمان جنگ با روس‌ها ایجاد شده است.

پس از طی یک حیاط کوچک، وارد یک سالن خالی می‌شوید. در کف آن یک قطعه سنگ با رنگی متفاوت و تیره جلب توجه می‌کند.

این سنگ را «سنگ شیطان» می‌نامند. مؤذن با ایستادن روی آن و اذان گفتن، به دنیا پشت می‌کند؛ همچنین وقتی در این سالن کسی چیزی بگوید و یا با ایجاد کوچک‌ترین صدا، هفت بار انعکاس آن شنیده می‌شود؛ درنتیجه زمانی که مؤذن در آنجا اذان می‌گفت، در تمام میدان صدایش می‌پیچید.

مطالب مرتبط