شانس یا رقابت سالم وبدون حاشیه در انتخاب رئیس شورای شهر ساری


​شمارش معکوس تاانتخابات کرسی ریاست شورای شهرساری…

چهارشنبه ۱۰ شهریور۹۵ برای تصدی ریاست شورای شهر ساری رقابتی بسیار تنگاتنگ درپیش است شنیده ها حاکی   از کاندیدا بودن :سیداحمدصالحی جوان ومتدین وپاکدست 

  محمدی کیادهی قانون دان وشیخ شورای شهر ساری علیجان شمشیربند سردار انقلابی میباشد 

سید احمد صالحی باتوجه به کاندیداتوری جناب محمدی کیادهی بعید میباشد که در این رقابت شرکت کند چون از مدتها قبل به ایشان گفته بود اگر شما کاندیدای ریاست شوید من کاندیدا نمی شوم اکنون باید دید صالحی جوان برای ریاست شورا کاندیدا می شود یا نه، حال 

کدامیک از این عزیزان کرسی ریاست رابه عهده  خواهندگرفت؟؟؟
 امیدواریم اعضای محترم شورای اسلامی  شهر ساری دور از حاشیه  به انتخاب رئیس شورا باشند وهدفشان از انتخاب اصلح سالاری باشد 

موضوعی که میتواند صداقت و درستی اعضای شورا را نمایان کند و برگ زرین دیگری به شهروندان ساروی هدیه دهد و یا ذهن  مردم را نسبت به خیلی از مسایل روشن کند 

امیدواریم هرچه که صلاح شهرمان هست همان شود

مطالب مرتبط