هیات وزنه برداری ساری با ۳۴۵۰ در رتبه اول قرار گرفت


به گزارش اقتدارپرس هیئت وزنه برداری ساری دربین

شانزده  ۱۶ هیئت وزنه برداری استان ، رتبه اول راکسب کرد 

سایت خبری اقتدارپرس کسب رتبه اول را به جناب امیرهمایی رئیس هیئت وزنه برداری ساری ومهندس امیر  صالحی عضوهئیت مدیره  وسایر اعضا و ورزشکاران و وزنه برداران ساروی تبریک عرض نموده

مطالب مرتبط