کدام یک !

اقتدارپرس :رقابت یا رفاقت 

برگزاری انتخابات ریاست شورای شهر ساری امروز در صحن شورا برگزار میشود ورقابت بین محمدی کیادهی کهنه کار وشمیربند که دودوره ریاست شورا رابر عهده داشته. امیداست انتخاب رئیس شورای شهر دور از حاشیه برگزار شود ومردم وشهر از این انتخاب بهرمندشوند.

مطالب مرتبط