پارس مدعی شد :”زوبند”یک گروه داخلی با کلینتون


اقتدارپرس/ برخی دیپلمات های داخلی طرحی را آغاز کرده اند تا با هیلاری کلینتون ارتباط برقرار نمایند. براین اساس این دیپلمات ها به ظریف پیشنهاد کرده اند: قبل از رای آوردن کلینتون باید با او در مواردی مذاکره کرد و «بست» تا دیر نشود.به گفته پارس برخی از جریانهای سیاسی بر این باورند که بایستی با حزب دموکرات وارد معامله شویم بر این اساس که ما پیام های رسانه ای ارسال نماییم و موجب وضعیت بهتر هیلاری کیلینتون شود در مقابل نیز حزب دموکرات در اردیبهشت ۹۶ پیام های رسانه ای ارسال نماید تا انتخابات ایران را به نفع نامزد این جریان سیاسی تحت تاثیر قرار دهد.

مطالب مرتبط