سروده شاعر جوان مازندرانی در وصف امام هادی(ع “هادی امت”)

​?چند بیتی از شاعر جوان مازندران در وصف میلاد امام هادی (ع)

                    ??????

“هادی امّت”
آمد دهمین نور امامت، همه شادند

خضر و ملک و آدم و جن در تب و تابند
امشب همه گویند که آمد مَه عترت

از دامن سَمّانه بر آمد رهِ حکمت
هادی شد و زیبا شده تبلیغ رسالت

تفسیر شده سوره ی و الشّمسُ و ولایت
آمد به جهان فخر زمان آیه ی سرمد

یک سوره به نام هادی آل محمد

                    ?????


“گزیده ای از شعر ‘هادی امت’، از سروده های شاعر جوان، مهندس مجید امیری سوادکوهی”

مطالب مرتبط