وقتی فضای مجازی عامل طلاق می شود


اقتدارپرس/ یک روانشناس عنوان کرد: امروزه از هر ۵ مورد طلاق، سه مورد مربوط به آسیب‌های فضای مجازی است. همچنین طلاق ۶ بُعد دارد که ۳ بُعد نقش بسیار پر رنگی در جامعه دارد که یکی از مهم ترین آن به مباحث اقتصادی زوجین مربوط می‌شود.

دکتر علیرضا امین زاده گوهری با اشاره به اینکه بر اساس آمارهای موجود می‌توان گفت که امروزه از هر ۵ مورد طلاق، سه مورد مربوط به آسیب‌های فضای مجازی است، اظهار داشت: بسیاری از خانواده‌های امروزی تحت تاثیر فضای مجازی و آسیب‌های ناشی از آن درگیر طلاق شدند.

امین زاده گوهری با اشاره به جنگ‌های نرم امروزی در جامعه، عنوان کرد: در حال حاضر و با تاکیدات رهبر معظم انقلاب به جنگ نرم، موضوع طلاق را در کنار تمام عناصر خود باید از این جهت مورد بررسی قرار داد.

همچنین دکتر طیبه میرزا اسکندری (استاد دانشگاه، فعال فرهنگی و کارشناس اجتماعی) در این برنامه رادیویی با موضوع بررسی زنان و چالش‌های پس از طلاق با اشاره به ۶ بعد مختلف طلاق، عنوان کرد: ۳ بعد از تمام ۶ بعد دلیل طلاق نقش بسیار پر رنگی در جامعه دارد که یکی از مهم ترین آن به مباحث اقتصادی زوجین مربوط می‌شود.

وی همچنین در ادامه افزود: مسائل اقتصادی در حین طلاق همواره بسیاری از مسایل اجتماعی را به همراه دارد که زوجین را در عین رفع مشکلات اقتصادی درگیر موضوعات و آسیب های اجتماعی می‌کند.

این فعال فرهنگی با اشاره به اینکه موضوعات طلاق و آسیب‌های بعد از آن باید از دیدگاه جامعه شناسان بررسی دقیق شود، خاطرنشان کرد: اگر چه بُعد قانونی با مسایل اجتماعی بی‌ارتباط نیست، اما بُعد روانی و عاطفی نیز در رقم خوردن مسایل اجتماعی نقش بسیار مهم تری را دارد.

مطالب مرتبط