پرندگان سیگار دوست!


اقتدارپرس/ پرندگان شهرى یاد گرفته اند براى جلوگیرى از ورود شته، شپش و مگس به لانه هایشان ته سیگارها را جمع آورى کنند و دور تا دور لانه ی خود قرار دهند. نیکوتین سیگار از نفوذ مزاحمین جلوگیری می‌کند

مطالب مرتبط