مرحومه حاجیه خانم فاطمه ابیان مادر شهید جلیل دانشخواهر شهید محمد مهدی ابیان عمه شهید نصر الله ابیانخاله شهید فرهاد فرحی به شهیدانش پیوست


مرحومه حاجیه خانم فاطمه ابیان مادر شهید جلیل دانش

خواهر شهید محمد مهدی ابیان عمه شهید نصر الله ابیان

خاله شهید فرهاد فرحی به جمع شهدایش پیوست ، مراسم تشییع جنازه آنمرحومه فردا ساعت ۹/۳۰ از مسجد جامع ساری

مطالب مرتبط