سرعت مجاز وسرعت مطمئنه!؟


سرعت مجاز: سرعتی است که برابر قانون، در آیین نامه راهنمایی و رانندگی برای معابر مختلف در ساعات مختلف شبانه روز تعریف شده و یا اینکه با نصب تابلو یا نوشتجات مشخص شده است.
سرعت مطمئنه: سرعتی است که با توجه به شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر یک معبر، بایستی توسط راننده مدنظر قرار گیرد تا بتواند در صورت مواجهه شدن با خطر، وسیله نقلیه خود را بدون اینکه حادثه ای ایجاد شود کنترل نماید و گاها ممکن است سرعت مطمئنه به صفر نیز برسد.
بهرحال سرعت مطمئنه هیچوقت بیشتر از سرعت مجاز نخواهد بود.

روابط عمومی سازمان حمل ونقل وترافیک شهرداری ساری

مطالب مرتبط