عارف در دانشگاه آزاد کرمان:امیدواریم خبرهای خوبی در مورد حصر و ممنوع التصویری بشنویم/دلبستگی خاتمی به نظام بر کسی پوشیده نیست

رئیس فراکسیون امید با بیان اینکه برجام دستاورد ارزشمندی برای کشور بود، به موضوع ممنوع التصویری سید محمد خاتمی و حصر آقایان موسوی و

Read more