جلسه تخصصی باحضور مهندس فرزانه معاون محترم شهردار ومهندس مدینه عضو محترم شورا ومهندس معینی مدیر درآمد شهرداری در سازمان حمل ونقل وترافیک شهرداری ساری 

اقتدارپرس /​جلسه تخصصی باحضور مهندس فرزانه معاون محترم شهردار ومهندس مدینه عضو محترم شورا ومهندس معینی مدیر درآمد شهرداری در سازمان حمل ونقل وترافیک

Read more