​محمدی کیادی مرد پرحاشیه ادوار شوراشهرساری  در اخرین ساعات شورای چهارم هم دست بردار نبود/نماینده رویایی تا بازگشت کیادهی به شورا

اقتدارپرس /​محمدی کیادی مرد پرحاشیه ادوار شوراشهرساری  در اخرین ساعات شورای چهارم هم دست بردار نبود کیادهی با خنده حرفهای زد که نبای میزد

Read more