​محمدی کیادی مرد پرحاشیه ادوار شوراشهرساری  در اخرین ساعات شورای چهارم هم دست بردار نبود/نماینده رویایی تا بازگشت کیادهی به شورا

اقتدارپرس /​محمدی کیادی مرد پرحاشیه ادوار شوراشهرساری  در اخرین ساعات شورای چهارم هم دست بردار نبود


کیادهی با خنده حرفهای زد که نبای میزد  شاید حُب پست یا از دست دادن آن سبب بود اما انهایی که اورا میشناسند میدانند حرف های او را خیلی هم نباید بدل گرفت


او بشوخی گفت که  امام می فرمود اسلام بی روحانیت نمیشود من میگوییم شورا بی کیادهی نمیشود وبشوخی بارهاگفت در دوره های قبل همیشه میگفتم وارد شورا میشوم وشدم اما اینبار…… .چهره ماندگار شورای ساری در ادامه از شهردار ساری عبوری تجلیل کرد وگفت واقعا خدمات زیادی انجام داده وباید بخاطر این خدمات ایشان راستود.یوسف نژاد هم ازحرفهای کیادهی بی نصیب نماند واورا نماینده رویایی نامید وگفت به اجبار یکبار به او رای دادم وان هم اشتباه بود.


کیادهی گفت من فرزند شهرداری ام وبه خانه ام بر میگردم ونهایتا بعنوان دربان درشهرداری ورود وخروج اقایان را ساماندهی میکنم در پایان محمدی دست بردار تریبون نبود وعرب مجری برنامه بارها بسمت تریبون آمد تا آخر محمدی پایان داد سخنانش را با ارزوی توفیق برای منتخبین جدید شورا

You May Also Like