اجرای رنگ آمیزی محوری در هسته مرکزی شهر ساری توسط سازمان حمل ونقل شهرداری ساری

اقتدارپرس/ خط کشی محوری در هسته مرکزی. بنابر این گزارش سازمان حمل ونقل وترافیک به اجرای خط کشی محوری در هسته مرکزی جهت تسهیل در عبور ومرور رانندگان وشهروندان عزیز ساروی پرداخته.

You May Also Like