بازدید مدیران شهرداری شهرکرد از مرکز کنترل ترافیک شهرداری ساری

اقتدارپرس /بازدید مهندس قربانی مدیرعامل محترم سازمان فاوا شهرداری ساری بهمراه مدیران عامل حمل ونقل وبار ومسافر مدیرعامل سازمان فاوای شهرداری شهرکرد به اتفاق دکتر گوران از مرکز کنترل ترافیک شهرداری ساری .در این بازدید کارشناسان مرکز کنترل ترافیک توضیحات کامل درباره چگونگی ساخت مرکز وروند فعالیت های روزانه را گزارش دادند

این بازدید که با اتفاق مهندس قربانی و مدیران شهرداری شهرکرد انجام پذیرفت دکتر گوران توضیحات کاملی درباره چگونگی ساخت و نحوه بهره برداری از مرکز کنترل ترافیک را برای مدیرعامل سازمان حمل ونقل بار ومسافرشهرداری شهرکرد را بیان داشت.

You May Also Like