اقدام جالب سازمان حمل ونقل وترافیک جهت رفاه حال راکبین موتور سیکلت

اقتدارپرس/ سازمان حمل ونقل وترافیک شهرداری ساری در اقدامی جالب در خیابانهای هسته مرکزی شهر به جانمایی ورنگ آمیزی جاب پارک برای موتور سیکلت پرداخته تاهم راکبین محترم برای پارک موتور دچار مشکل نشوند وهم منظر شهری به زیبایی دست یابد.

You May Also Like