آقای عضو شورای شهر، شترسواری دولا دولا ندارد

اقتدارپرس/ علی اکبر زلیکانی در جلسه شورای شهر ساری با انتقاد از شهرداری گفت: برای مقابله با ساختار فساد انگیز ، شهرداری به شورا برنامه دهد.

اما آقای عضو شورای شهر، چرا شما تازه به یاد این موضوع افتاده اید؛ تنها پاسخ به این سوأل بسیاری از مسائل را روشن می کند که چرا تیم بازرسی برای بررسی اسناد مالی شهرداری ، حضور خود را چندین دوره تمدید و برخی از مسئولین برای پاسخگویی به عملکرد خود در معرض فراخوانی به دادگاه قرار دارند؟

چرا در زمان وقوع تخلفات اداری و مالی صدای اعتراض شما و یا سایر اعضای شورای شهر شنیده نشد که اینک که آب از سر گذشته یاده انجام وظیفه افتاده اید؟!

وی عدم اراده ای برای ادامه فاز دو ملل در شهرداری را مورد تأمل قرار داد اما ایکاش آقای زلیکانی به افکار عمومی شفاف سازی می کرد که چرا شهرداری ساری با وجود سازمان های توانمند، پروژه های بزرگ را به پیمانکاران واگذار می کند و چرا به دنبال توانمند سازی سازمان ها و واحدهای خودی نیست؟!

این عضو شورای شهر معتقد است مبحث تهاتر باید از کانال شورای شهر بگذرد اما آقای زلیکانی حال که این اقدام توسط شهرداری صورت گرفته چرا در فرآیند انجام آن نظارت نداشته اید که این همه مردم شاهد حواله های جعلی نباشند و منافع بسیاری از پیمانکاران واقعی قربانی اهداف سوء استفاده گرایانه برخی غارتگران شهرداری و اموال مردم تبدیل نشود.

احساس می شود باید به شهرداری ساری حق داد که شورای شهر را به حساب نیاورد چرا که اعضای شورای شهر در انجام نقش نظارتی خود هم موفق نیستند و براستی کدام منافع شهرداری توسط شورای شهر محقق شد؛ کدام بودجه ملی ماحصل تلاش اعضای شورای شهر بوده و اگر تلاش شهردار و یا نماینده این شهر در مجلس نبود شاید شهرداری ساری اینک نهادی ورشکسته در بین شهرداری های دیگر کشور بوده که در تأمین حداقل های هزینه های جاری خود نیز عاجز می ماند.

نگاه ساری بر اساس نظرسنجی صورت داده به این نتیجه رسیده که بررسی جزئیات بودجه باید توسط کمسیون برنامه و بودجه شورای شهر مورد وثوق کامل قرار می گرفت و سپس محقق می شد تا برای تحقق آن این همه شهرداری دچار بحران و مجبور به اخذ وام و دیگر منابع درآمدی نمی بود.

اگر زلیکانی به عدم تعامل میراث فرهنگی در خصوص تجهیز پروژه شهرداری اعتقاد دارد نقش وحدت آفرین شورای شهر و بستر سازی برای این مهم کجاست؟

انتظار می رود که زلیکانی در بیان دیدگاههای خود، نگاهی برای مراتب منطقی تر داشته باشد و به جای موضع گیری های گاه و بیگاه خود در عملکرد شهرداری، یک رویه ثابت را در خصوص این دستگاه اجرایی پیشه کند…

منبع نگاه ساری

You May Also Like