آموزش وفرهنگ سازی ترافیک با آموزه های دینی واجتماعی برای شهروندان فهیم ساروی در اولویت فعالیتهای فرهنگی سازمان مدیریت ومهندسی شبکه حمل ونقل شهرداری ساری

اقتدار پرس/روابط عمومی وامور فرهنگی سازمان مدیریت ومهندسی شبکه حمل ونقل شهرداری ساری حسب تاکیدات مهندس فرزانه سرپرست محترم شهرداری وتوجه ویژه دکتر گوران در باب آموزش وفرهنگ سازی وترویج فرهنگ ترافیک ، در اقدامی جالب فرهنگ سازی با آموزه های دینی واجتماعی را در دستور کار خود قرار داده وبه طراحی آن پرداخته که نمونه های از آن را مشاهده میکنید.امیداست بارعایت قوانین راهنمایی ورانندگی شهری پویا وشهروندانی قانونمند داشته باشیم.

You May Also Like