نشست مهندس سیدجعفرهادیان رئیس واعضای هیئت ریئسه شورای شهرستان با ابوالقاسمی رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری ساری

اقتدارپرس/جلسه بررسی وضعیت پسماندهای شهری در راستای اهداف زیست محیطی و گردشگری، با حضور سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری ساری، مهندس سید سلمان ابوالقاسمی و مهندس سیدجعفر هادیان رئیس و اعضای هیات رئیسه شورای شهرستان ساری

.دراین نشست راهکارهای بهینه جمع آوری پسماند در سطح شهرستان وآموزش شهروندی مورد تاکید قرار گرفت

You May Also Like