طی احکامی جداگانه از سوی دکتر گوران درسازمان مدیریت ومهندسی شبکه حمل ونقل صورت گرفت

اقتدارپرس/طی احکامی جداگانه از سوی دکتر گوران درسازمان مدیریت ومهندسی شبکه حمل ونقل صورت گرفت

دراحکامی جداگانه از سوی دکترگوران ،مهندس حسین عابد بعنوان سرپرست معاونت فنی ،مهندس امیرحسین داداشی بعنوان مدیر آزمایشگاه فنی ومکانیک خاک وحسین مهدی زاده بعنوان کارپرداز سازمان معرفی شدند.

حجت الاسلام علوی مدیرروابط عمومی سازمان مدیریت ومهندسی شبکه حمل ونقل به نمایندگی از دکترگوران احکام صادرشده را قرائت نمود وفلاح معاونت اداری ومالی به انان تقدیم نمود

You May Also Like