بازدید سید سعید حسینی سرپرست سازمان حمل ونقل بار ومسافر شهرداری ساری از محل انبار موتوری سازمان

اقتدارپرس/به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر سید سعید حسینی سرپرست سازمان به همراه سایر پرسنل از محل انبار موتوری سازمان بازدید نمود

در این بازدید وی با بیان اینکه هرچه زودتر می بایست اجناس قابل استفاده از غیره تفکیک گردد، دستورات ارشادی در این زمینه را به مسئولین ذیربط ایفاد نمود


You May Also Like