دیدارمهندس طالبی مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای مازندران با شهرداران آمل وقائمشهر

اقتدارپرس/”جواد طالبی” مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای استان مازندران در دیدارهایی جداگانه و در قالب هیأتی متشکل از معاونین و مدیران سازمان با “حمید هاشمی” شهردار آمل و ” عباس صالح زاده” شهردار قائمشهر گفتگو کرد.

شایان ذکر است؛ در این دیدارها بر گسترش همکاریها

و تعاملات دو جانبه تأکید گردید.

You May Also Like