تقدیر شهردار واعضای شورای شهرساری از خدمات ابوالقاسمی وکارکنان سازمان مدیریت پسماند در راستای مبارزه با کرونا ویروس

تقدیر شهردار واعضای شورای شهرساری از خدمات ابوالقاسمی وکارکنان سازمان مدیریت پسماند در راستای مبارزه با کرونا ویروس

مطالب مرتبط