توزیع مشوق ها به کلبه های سطح شهر و تحویل آن به شهروندان

اقتدارپرس/حسب دستور ریاست سازمان آقای سید سلمان ابوالقاسمی اقدام به تهیه و توزیع مشوق ها به کلبه های سطح شهر و تحویل آن به شهروندان فعال تفکیک نمودند.
در ادامه طرح تفکیک زباله از مبدا و تحویل آن به ایستگاه تفکیک سطح شهر، اداره تفکیک و تنظیف سازمان مدیریت پسماند شهرداری ساری حسب دستور ریاست سازمان آقای سید گسلمان ابوالقاسمی اقدام به تهیه و توزیع مشوق ها به کلبه های سطح شهر و تحویل آن به شهروندان فعال تفکیک نمودند

مطالب مرتبط