سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری ساری در یک نگاهاستمرار سازندگی شهرداری با بازوان اجرایی سازمان عمران

اقتدارپرس/به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ساری، سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری مرکز مازندران حسب تاکید عباس رجبی شهردارساری در چندماه اخیر اتکا به توان درون سازمانی و همافزایی سرمایه های انسانی را در دستور کار قرار داده است.
 
با این رویکرد جهشی در عملکرد و پیشرفت به سزایی در امورات جاریه این سازمان ضمن کاهش بار مالی انجام پروژه ها را شاهد بوده ایم.

مطالب مرتبط