دیدار سرهنگ امیری رئیس پلیس راهورمرکز استان بهمراه مزنگی رئیس سازمان مشاغل ومهربانیان با دکترگوران رئیس سازمان مدیریت ومهندسی شبکه حمل ونقل شهرداری ساری 

برسی موضوعات ترافیکی در بازارهای هفتگی ومحدوده آرامستان ملامجدالدین

ادامه