برگزاری آزمون علمی فرماندهان شیفت و نیرو های عملیاتی آتش نشانی ساری

اقتدارپرس/برگزاری آزمون علمی فرماندهان شیفت وپرسنل
این آزمون در پایان آموزش های ضمن خدمت و به منظور ارزیابی سطح دانش فرماندهان شیفت و نیروهای عملیاتی در ایستگاه یک و پنج آتش نشانی ساری برگزار شد.

مطالب مرتبط